Get Adobe Flash player

Nieruchomości

14.09.2015 r. I Licytacja nieruchomości

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14-09-2015r. o godz.13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w udziale 1/2 części położonej w Zgorzelcu, przy ul. Powstańców Śląskich 5a, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00037582/2.

Nieruchomość położona jest w obrębie działki nr 18 o łącznej powierzchni 0,1127 ha. Działka posiada pełne uzbrojenie: prąd, woda, gaz, kanalizacja, sieć teletechniczna, zabudowana jest budynkiem o łącznej powierzchni 625,00 m2, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek o funkcji handlowo-usługowej, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza ( część budynku wynajmowana na gabinety lekarskie, w części prowadzona działalność gospodarcza - drukarnia, część stanowi mieszkanie). Parametry techniczne budynku:

-powierzchnia użytkowa 625,00 m2 w tym: pomieszczenia wynajmowane i obsługujące gabinety lekarskie - 107,00 m2, pomieszczenia drukarni - 420,18 m2, pomieszczenia mieszkalne - 97,82 m2. Ilość kondygnacji: częściowo- 1 kondygnacyjny, częściowo 3 kondygnacyjny.

UWAGA! Budynek w KW JG1Z/00037582/2 opisany jako kotłownia. Obecnie budynek po remoncie i posiada funkcję mieszkalno-usługową z przewagą funkcji komercyjnej. Niezgodność pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym.

Występuje również niezgodność pomiędzy wpisem w KW JG1Z/00037582/2w dziale II - Własność, a stanem ewidencji gruntów. Wieczystym użytkownikiem działki gruntu i właścicielem budynku w udziale 1/2 części jest Zima Bogusław

zam. ul. Powstańców Śląskich 5a, 59-900 Zgorzelec

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 551.595,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 413.696,25 zł netto.

Sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu, do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 55.159,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

14.09.2015 r. I Licytacja nieruchomości

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14-09-2015r. o godz.13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w udziale 1/2 części położonej w Zgorzelcu, przy ul. Powstańców Śląskich 5a, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00037582/2.

Nieruchomość położona jest w obrębie działki nr 18 o łącznej powierzchni 0,1127 ha. Działka posiada pełne uzbrojenie: prąd, woda, gaz, kanalizacja, sieć teletechniczna, zabudowana jest budynkiem o łącznej powierzchni 625,00 m2, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek o funkcji handlowo-usługowej, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza ( część budynku wynajmowana na gabinety lekarskie, w części prowadzona działalność gospodarcza - drukarnia, część stanowi mieszkanie). Parametry techniczne budynku:

-powierzchnia użytkowa 625,00 m2 w tym: pomieszczenia wynajmowane i obsługujące gabinety lekarskie - 107,00 m2, pomieszczenia drukarni - 420,18 m2, pomieszczenia mieszkalne - 97,82 m2. Ilość kondygnacji: częściowo- 1 kondygnacyjny, częściowo 3 kondygnacyjny.

UWAGA! Budynek w KW JG1Z/00037582/2 opisany jako kotłownia. Obecnie budynek po remoncie i posiada funkcję mieszkalno-usługową z przewagą funkcji komercyjnej. Niezgodność pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym.

Występuje również niezgodność pomiędzy wpisem w KW JG1Z/00037582/2w dziale II - Własność, a stanem ewidencji gruntów. Wieczystym użytkownikiem działki gruntu i właścicielem budynku w udziale 1/2 części jest Zima Bogusław

zam. ul. Powstańców Śląskich 5a, 59-900 Zgorzelec

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 551.595,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 413.696,25 zł netto.

Sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu, do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 55.159,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

14.09.2015 r. II Licytacja nieruchomości

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14-09-2015r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

 

D R U G A      L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej prawo własności nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Koźlice 6A , gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu nr JG1Z/00050457/4
. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach (parter + poddasze) dwurodzinnego budynku mieszkalnego wzniesionego w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Zgodnie z księgą wieczystą w skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i ganek o łącznej pow. użytkowej 56,23 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (z sieci wodociągowej), kanalizacyjną (do szamba bezodpływowego), brak instalacji c.o. - ogrzewanie za pomocą kominka znajdującego się w

pokoju na parterze. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 274/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 48/3 o pow. 0,1335 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1Z/00004909/1.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika Makowski Jerzy zam. Koźlice 6a/2, 59-900 Zgorzelec

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 56.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 37.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 5.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

07.09.2015 r. II Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

07-09-2015r. o godz.12.30


w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji inwestycji o łącznej powierzchni 0,2204 ha, składającej się z dwóch działek o nr ewidencyjnych: 24/1 o powierzchni 0,0153 ha oraz 24/2 o powierzchni 0,2051 ha.

Nieruchomość położona jest w Bogatyni, na skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Jana Kilińskiego 1, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00006119/0.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych oraz dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na działce nr 24/2 zlokalizowane są dwa budynki w trakcie realizacji (cztero
i dwukondygnacyjny) o łącznej powierzchni zabudowy 200,00 m2 oraz pozostałości zabudowań gospodarczych
o powierzchni zabudowy 273,00 m2. Łączna powierzchnia zabudowy określona na podstawie mapy ewidencyjnej wynosi 473 m2. Dla potrzeb podatku od nieruchomości zadeklarowana została powierzchnia użytkowa mieszkalna 197,34 m2. Brak dokumentacji projektowo - budowlanej dla w/w budynków. Przeznaczenie działek: podstawowe
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszczalne - usługi publiczne i komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń urządzona. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru miasta Bogatynia wpisanego do rejestru zabytków, a także w granicach terenu
i obszaru górniczego Turoszów-Bogatynia oraz w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika PW Target Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 59-920 Bogatynia.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121.882,00 zł netto:

- wartość niezabudowanej działki nr 24/1 wynosi 6.105,00 zł.

- wartość niezabudowanej działki nr 24/2 wynosi 81.835,00 zł.

- wartość części składowych (nieukończone budynki) wynosi 33.942,00 zł.

Sprzedaż działki nr 24/1 podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Działka nr 24/2 oraz części składowe są zwolnione z podatku VAT.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 81.254,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.12.188,20 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

07.09.2015 r. II Licytacja nieruchomości gruntowej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

07-09-2015 r. o godz.12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Koźlice, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o nr JG1Z/00050459/8. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 49/2 o pow. 0,0608 ha oraz działka gruntu nr 51/1 o pow. 0,1045 ha - przeznaczenie pastwiska trwałe. Przez obszar powierzchni nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna i posadowione są trzy słupy betonowe. Na działce nr 49/2 zlokalizowane są trzy drzewa: kasztanowiec w wieku ok. 80 lat i dwie lipy w wieku ok. 150 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec Nr 264/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec teren na którym położone są wyceniane działki oznaczony jest symbolem studium M- strefa mieszkaniowo-usługowa w obszarze WH - wieś historyczna. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1653 ha.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika Makowski Jerzy zam. Koźlice 6a/2, 59-900 Zgorzelec

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5.701,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3.800,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 570,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.