Get Adobe Flash player

postheadericon Nieruchomości

postheadericon 13.10.14r. PIERWSZA LICYTACJA DOMU JEDNORODZINNEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

13.10.2014r. o godz. 12.30

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C HO M O Ś C I

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Zgorzelcu, ul. Struga 20 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00001484/4. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 28 o pow. 0,0768 ha i prawa własności budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Budynek wzniesiony został pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, ze strychem nieużytkowym i garażem w poziomie przyziemia. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 130,00 m2. Wyposażenie w media: sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania. Nieruchomość stanowi w 1/2 udziału własność dłużniczki Wiecheć Ewy zam. 59-900 Zgorzelec, ul. Struga 20 oraz w 1/2 udziału własność dłużniczki Marii Dziemierz Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 384.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 288.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 38.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.