Get Adobe Flash player

Nieruchomości

17.10.2016r. I Licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17-10-2016r. o godz. 14.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Zawidów, ul. Wilcza 1A, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00020062/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka nr 289/2 o powierzchni
0,2411 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym. Układ funkcjonalny budynku obejmuje salę sprzedaży oraz zaplecze magazynowe, sanitarne i biurowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 628,20 m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 708,00 m2 a kubatura 2 998,00 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłowni własnej.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Użytkownikiem wieczystym działki gruntu i właścicielem budynku jest Naplocha Kazimierz zam. ul. Lubańska 39/12,
59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 776.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 582.000,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 77.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.