Get Adobe Flash player

Nieruchomości

27.02.2017r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

27-02-2017r. o godz. 14.00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 5, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00017099/3 wraz z udziałem w wysokości 165/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 14 o powierzchni 0,0138 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00017098/6. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze (I kondygnacja) dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, kuchnię i łazienkę, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 35,95 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu B2.M/U. Jest to także teren w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, budynek nr 5 objęty jest ochroną konserwatorską i ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Giernacki Marcin, ul. Baczyńskiego 5/2, 59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 56.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 42.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.5.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

27.02.2017 I Licytacja lokalu mieszkalnego


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27-02-2017 r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Sulikowie, przy pl. Wolności 6, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00043988/3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 90/100 części we współwłasności działki gruntu nr 535
o powierzchni 0,01 ha oraz we wspólnych częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00043987/6. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest w kamienicy mieszklano-usługowej położonej w strefie ochrony konserwatorskiej. Mieszkanie trzypoziomowe. Lokal mieszkalny składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki z wc, dwóch korytarzy, komórki wewnętrznej oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz strychu. Łączna powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 119,40 m2, w tym powierzchnia części mieszkalnej 101,40 m2 i powierzchnia części gospodarczej 18,00 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Nuzbaum Dariusz zam. ul. Wojska Polskiego 37/1, 59-620 Gryfów Śl., Nuzbaum Katarzyna zam. pl. Wolności 6/1, 59-975 Sulików, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 151.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 113.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.100,00najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.