Get Adobe Flash player

Nieruchomości

16.05.2016r. II Licytacja nieruchomości zabudowanej obiektem wielkopowierzchniowym - galerią handlową EDEN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16-05-2016r. o godz.10.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

zabudowanej obiektem handlowym wielkopowierzchniowym -

galerią handlową EDEN.

 

 

Nieruchomość położona jest w Łagowie przy ul. Jeleniogórskiej 40, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00044897/5.

Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 505/11, 505/12, 506/3, 501/4 i 500/4 o łącznej powierzchni 3,3194 ha.

Na działkach nr 501/4 i 500/4 posadowiony jest wolno stojący obiekt handlowy wielkopowierzchniowy - galeria handlowa EDEN, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Niezabudowane obszary (działki nr 505/11, 505/12, 506/3) zajmują urządzone drogi, chodniki, podjazdy, parking. Uzbrojenie: sieć wodna, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Parametry budynku:

- powierzchnia użytkowa - 9 725,00 m2

- powierzchnia zabudowy - 10 334,00 m2

- kubatura - 76 981,75 m3.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Abercromby Sp. z o. o., ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 19.491.000,00zł netto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 12.994.000,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 1.949.100,00 zł
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.