Get Adobe Flash player

Nieruchomości

14.11.2016r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14-11-2016 r. o godz. 10.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 8, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00035590/7 wraz z udziałem w wysokości 150/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 79 o powierzchni 0,0409 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00010556/6.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na II kondygnacji tj. na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wzniesionego w 3 ćw. XIX wieku, w technologii konstrukcji ryglowej. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W skład nieruchomości lokalowej wchodzi jeden pokój i kuchnia, o łącznej powierzchni użytkowej
25,00 m2.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Baumgart Paweł zam. ul. 1-go Maja 8/2, 59-920 Bogatynia

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 39.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 29.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 3.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.