Get Adobe Flash player

Nieruchomości

22.08.2016r. I Licytacja nieruchomości gruntowych

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-08-2016r.

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I

godz.10.30

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Studniskach Dolnych,gmina Sulików posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048967/5.

Nieruchomość gruntową stanowi niezabudowana dz.ewid. nr 428/1 o powierzchni 0,3090 ha. W ewidencji gruntów oznaczona symbolami R IIIb (0,2233 ha), R IV a (0,0857 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7.300,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5.475,00 zł, rękojmia wynosi 730,00 zł.

godz.10.45

2. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzychowicach gmina Zgorzelec posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048481/4.

Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 494/5 o powierzchni 0,3081 ha. Działka leży bezpośrednio przy utwardzonej drodze wewnętrznej (dz. 492), będącej własnością właściciela w/w nieruchomości. Działka położona jest
w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład farmy wiatrowej Jędrzychowice o mocy 26 MW
w zespole parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk. Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są turbiny wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energrtyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV (stacja elektro-energetyczna) oraz infrastruktura przemysłowa, ogrodzenie, oświetlenie. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, chodniki. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 340.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 255.000,00 zł netto, rękojmia wynosi 34.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

godz.11.00

3. Nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi Dolnej, gmina Sulików , posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048635/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 107/1 o powierzchni 0,6867 ha. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład zespołu parków wiatrowych Koźmin ( o mocy 24 MW ) w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny Mała Wieś Dolna i Sulików). Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są elektrownie wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV parku wiatrowego Mała Wieś Dolna ( stacja elektroenergetyczna ) oraz infrastruktura przesyłowa, pomieszczenie socjalno-biurowe, ogrodzenie, oświetlenie, szambo. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, place i chodniki o nawierzchni betonowej i bitumicznej. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 738.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 553.500,00 zł netto, rękojmia wynosi 73.800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: Fornax Sp. z o. o. ul. Kukuczki 5/23, 50-570 Wrocław

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.