Get Adobe Flash player

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Nieruchomości

21.05.2018r. II Licytacja budynku handlowo-usługowego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

21-05-2018r. o godz. 13.00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Zawidów, ul. Wilcza 1A, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00020062/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka nr 289/2 o powierzchni
0,2411 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym. Układ funkcjonalny budynku obejmuje salę sprzedaży oraz zaplecze magazynowe, sanitarne i biurowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 628,20 m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 708,00 m2 a kubatura 2 998,00 m3.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Użytkownikiem wieczystym działki gruntu i właścicielem budynku jest Naplocha Kazimierz ul. Lubańska 39/12, 59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 662.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 441.333,33 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 66.200,00 zł najpóźniej do dnia 18.05.2018r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.