Get Adobe Flash player

Nieruchomości

23-03-2015 r. I Licytacja lokalu niemieszkalnego-użytkowego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23-03-2015 r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

 

P I E R WS Z A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

lokal niemieszkalny - użytkowy nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 13, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelec nr JG1Z/00018609/9. Lokal niemieszkalny nr 1 położony jest na niskim parterze pięciokondygnacyjnej kamienicy mieszkalno-usługowej, wzniesionej w XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny lokalu obejmuje trzy pomieszczenia, korytarz, zaplecze i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 65,22 m 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i c.o. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 75/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 30 o powierzchni 0,0329 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00010577/9. Kamienica nr 13 znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej oraz wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Gołek Tomasz, ul. Warszawska 13/1, 59-900 Zgorzelec Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 66.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 49.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

09-03-2015 r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

09-03-2015 r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako:

- lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Bogatyni ul. 1 Maja 5, gmina M. Bogatynia, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00019455/1. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I kondygnacji (parter) zabytkowego budynku przysłupowo-zrębowego z XVIII-XIX wieku. Zgodnie z księgą wieczystą w skład lokalu mieszkalnego wchodzi pokój, kuchnia i przynależności o łącznej powierzchni użytkowej 26,46 m2. Mieszkanie nie posiada łazienki, a toaleta położona jest oddzielnie, po drugiej stronie korytarza. Jedno z pomieszczeń zostało oddzielone poprzez likwidację drzwi wejściowych i połączone z sąsiednim lokalem nr 3. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 8/100 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 21/1 o powierzchni 0,1047 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00018915/7. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Paustian Daniel, ul. 1 Maja 5/2, 59-920 Bogatynia. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 19.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 14.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w wysokości 1.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

09-03-2015 r. I Licytacja nieruchomości

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc że w dniu:

 

09-03-2015 r. o godz 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego
w miejscowości Pieńsk przy ul. Czarneckiego 2, gmina Pieńsk, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00006851/3. Nieruchomość stanowi działkę gruntu
nr 245 o pow. 0,1067 ha, zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wzniesionym w latach 40-tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki i komunikację, o łącznej powierzchni użytkowej 88,55 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do szamba bezodpływowego, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały.

Właścicielem gruntu jest Gmina Pieńsk. Wieczystym użytkownikiem działki gruntu do dnia 27-11-2072 r.
i właścicielem budynku jest: Mroziński Ryszard, ul. Czarnieckiego 2, 59-930 Pieńsk

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 48.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

tj. 6.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

09-03-2015 r. I Licytacja udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

09-03-2015 r. o godz.13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U D Z I A Ł U   W   W Y S O K O Ś C I  1/3

W   N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym położona w miejscowości Krzewina 15, gmina Bogatynia, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00003749/4. Działka gruntu nr 275 o powierzchni 0,1899 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym, jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym, wzniesionym w I połowie XX wieku, w technologii mieszanej-murowanej z cegły i kamienia oraz drewnianej. Układ funkcjonalny części mieszkalnej budynku obejmuje 5 pokoi, kuchnię, toaletę i komunikację, o łącznej powierzchni w poziomie podłogi 106,80 m 2. Wysokość pomieszczeń od 1,72 m do 1,99 m. Od strony północnej budynku mieszkalnego przylega część gospodarcza - dawniej chlewnia, obora, komórki gospodarcze. Wejście na działkę nr 275 odbywa się poprzez działkę nr 276, stanowiącą własność Gminy Bogatynia, położoną między działką nr 275, a drogą powiatową.

Udział podlegający licytacji stanowi własność dłużniczki: Gęgotek Małgorzata Józefa, Krzewina 15, 59-920 Bogatynia.

Udział w wysokości 1/3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 19.667,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 14.750,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1.966,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.