Get Adobe Flash player

Nieruchomości

04.07.2016r. I Licytacja lokalu mieszkalnego


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu  Małgorzata Rytwińska zawiadamia na  podst. art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

04-07-2016r. o godz. 10.30  

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

opisanej jako lokal mieszkalny nr 15 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni  przy ul. Chopina 20, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00021587/2 wraz z udziałem w wysokości 17/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 160/30 ,4856 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JGZ/00021119/1. Lokal mieszkalny nr 15 zlokalizowany jest na IV kondygnacji (III piętro) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80 - tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty.  W skład powierzchni użytkowej wchodzą trzy pokoje ( w tym jeden z balkonem), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 48,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Jastrzębska Wioletta
ul. Chopina 20/15
59-920 Bogatynia  
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 110.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 82.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  
tj. 11.000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub  na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

27.06.2016r. I Licytacja nieruchomości gruntowych

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu  Małgorzata Rytwińska zawiadamia na  podst. art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 27-06-2016r.
w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I


godz.10.30
1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Studniskach Dolnych,gmina Sulików posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048967/5.
Nieruchomość gruntową stanowi niezabudowana  dz.ewid. nr 428/1 o powierzchni 0,3090 ha. W ewidencji gruntów oznaczona symbolami R IIIb (0,2233 ha), R IV a (0,0857 ha).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7.300,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5.475,00 zł, rękojmia wynosi 730,00 zł.


godz.10.45
2. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzychowicach  gmina Zgorzelec posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048481/4.
Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 494/5 o powierzchni 0,3081 ha. Działka leży bezpośrednio przy utwardzonej drodze wewnętrznej (dz. 492), będącej własnością właściciela w/w nieruchomości. Działka położona jest
w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład farmy wiatrowej Jędrzychowice o mocy 26 MW
w zespole parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk. Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są turbiny wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energrtyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV (stacja elektro-energetyczna) oraz infrastruktura przemysłowa, ogrodzenie, oświetlenie. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, chodniki. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela  nieruchomości.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 340.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 255.000,00 zł netto, rękojmia wynosi 34.000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.


godz.11.00
3. Nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi Dolnej, gmina Sulików , posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048635/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 107/1 o powierzchni 0,6867 ha. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład zespołu parków wiatrowych Koźmin ( o mocy 24 MW ) w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny Mała Wieś Dolna i Sulików). Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są elektrownie wiatrowe.  Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV parku wiatrowego Mała Wieś Dolna ( stacja elektroenergetyczna ) oraz infrastruktura przesyłowa, pomieszczenie socjalno-biurowe, ogrodzenie, oświetlenie, szambo. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, place i chodniki o nawierzchni betonowej i bitumicznej. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 738.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 553.500,00 zł netto, rękojmia wynosi 73.800,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: Fornax Sp. z o. o. ul. Kukuczki 5/23, 50-570 Wrocław  
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub  na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.