Get Adobe Flash player

Nieruchomości

18-05-2015 r. II Licytacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18-05-2015 r. o godz. 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

 

D R U G A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonej w Zgorzelcu,

ul. Struga 20, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

nr JG1Z/00001484/4. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 28 o pow. 0,0768 ha i prawa własności budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Budynek wzniesiony został pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, ze strychem nieużytkowym i garażem w poziomie przyziemia. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 130,00 m2. Wyposażenie w media: sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania. Nieruchomość stanowi w 1/2 udziału własność dłużniczki Wiecheć Ewy zam. 59-900 Zgorzelec, ul. Struga 20 oraz w 1/2 udziału własność dłużniczki Marii Dziemierz Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 384.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 256.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 38.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

11-05-2015 r. I Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11-05-2015 r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji inwestycji o łącznej powierzchni 0,2204 ha, składającej się z dwóch działek o nr ewidencyjnych: 24/1 o powierzchni 0,0153 ha oraz 24/2 o powierzchni 0,2051 ha.

Nieruchomość położona jest w Bogatyni, na skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Jana Kilińskiego 1, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00006119/0.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych oraz dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Na działce nr 24/2 zlokalizowane są dwa budynki w trakcie realizacji (cztero i dwukondygnacyjny) o łącznej powierzchni zabudowy 200,00 m2 oraz pozostałości zabudowań gospodarczych o powierzchni zabudowy 273,00 m2. Łączna powierzchnia zabudowy określona na podstawie mapy ewidencyjnej wynosi 473 m2.

Dla potrzeb podatku od nieruchomości zadeklarowana została powierzchnia użytkowa mieszkalna 197,34 m2.

Brak dokumentacji projektowo - budowlanej dla w/w budynków. Przeznaczenie działek: podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszczalne - usługi publiczne i komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń urządzona. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru miasta Bogatynia wpisanego do rejestru zabytków, a także w granicach terenu i obszaru górniczego Turoszów-Bogatynia oraz w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika PW Target Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 59-920 Bogatynia.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121.882,00 zł netto:

- wartość niezabudowanej działki nr 24/1 wynosi 6.105,00 zł.

- wartość niezabudowanej działki nr 24/2 wynosi 81.835,00 zł.

- wartość części składowych (nieukończone budynki) wynosi 33.942,00 zł.

Sprzedaż działki nr 24/1 podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Działka nr 24/2 oraz części składowe są zwolnione z podatku VAT.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 91.411,50 zł.

Do kwoty nabycia doliczona zostanie wartość podatku VAT od kwoty nabycia działki nr 24/1.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12.188,20 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

25-05-2015r. I Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25-05-2015 r. o godz.13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

niezabudowaną działkę gruntu nr 186, AM-1 o powierzchni 1,56 ha, położoną w miejscowości Kopaczów, gmina Bogatynia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00037224/5. Działka użytkowana rolniczo, przez działkę przechodzi wodociąg główny magistrali oraz linia elektroenergetyczna 20kV z elementami sieci. Dojazd do działki drogą gruntową z drogi o nawierzchni asfaltowej. Wystawa działki o nawierzchni dość płaskiej. Działka składa się z następujących klas użytków: łąki trwałe ŁIII 0,45 ha,

grunty orne RIIIa 0,44 ha, grunty orne RIIIb 0,31 ha, grunty orne RIVa 0,36 ha. Kształt działki regularny, przypominający wydłużony prostokąt. Dla przedmiotowej działki nr 186 jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XLVIII/347/2002 z dnia 05-08-2002 r. Przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RP1, RP2 - tereny gruntów rolnych. Działka położona jest na terenie górniczym Turoszów-Bogatynia1 wszelkie warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego Turoszów-Bogatynia wymagają uzgodnień zgodnie z Rozdziałem VIII uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia. nr XLVIII/347/2002. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Bednarek Grzegorz, Bednarek Magdalena, zam. ul. Główna 51, 59-921 Kopaczów, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 28.873,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 21.654,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.887,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

25-05-2015 r. I Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25-05-2015 r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

niezabudowaną działkę gruntu nr 189, AM-2 o pow. 3,2677 ha, położoną w miejscowości Sieniawka, gmina Bogatynia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr KW JG1Z/00037222/1. Działka jest użytkowana rolniczo. Wystawa działki o nawierzchni dość płaskiej, przy drodze gruntowej o spadku. Działka składa się z następujących klas użytków: pastwiska trwałe PsIII 0,2311 ha, pastwiska trwałe Ps IV 0,5148 ha, grunty orne RIIIb 2,4719 ha, nieużytki N 0,0499 ha. Kształt działki nieregularny. Działka od strony północnej graniczy z działką nr 190. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Urzędu Gminy Bogatynia nr XLVIII/347/2002 z dnia 05 sierpnia 2002 r. przedmiotowa działka oznaczona jest w przeważającej części symbolem MN3.1 - tereny funkcji mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy. Cała działka położona jest w granicy obszarów Turoszów-Bogatynia1, cała działka położona jest w granicy obszarów zagrożonych powodzią, w części działki udokumentowane złoża węgla brunatnego. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Bednarek Grzegorz, Bednarek Magdalena zam. ul. Główna 51, 59-921 Kopaczów, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59.471,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 44.603,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.947,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.