Get Adobe Flash player

Nieruchomości

19.09.2016r. I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkanym jednorodzinnym

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

19-09-2016r. o godz.11.30

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Zgorzelcu ul. Rzeczki Dolne 2B, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

o numerze KW JG1Z/00013085/4. Działka gruntu nr 31/1 o powierzchni 0,1019 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-warsztatowym. Budynek mieszkalny jednorodzinny - powierzchnia zabudowy 120 m2, pow. całkowita 343 m2, kubatura 868 m3, pow. użytkowa mieszkalna 139 m2. Budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny z piwnicami na poziomie przyziemia oraz poddaszem nieużytkowym. Budynek składa się z 6 pokoi, kuchni, wc, łazienki, holu, klatki schodowej, pomieszczenia piwnicznego, spiżarni, pralni, garażu, umywalni gospodarczej, kotłowni. Ponadto na nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczo - warsztatowy o powierzchni 152 m2, częściowo murowany, z dobudowanymi wiatami, wyposażony w instalacje elektryczną.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika:

Posłuszny Marcin

ul. Rzeczki Dolne 2B

59-900 Zgorzelec

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 345.000zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 258.750,00 zł. Na powyższą sumę łączną składa się wartość budynku mieszkalnego w kwocie 267.585,00 zł, wartość budynku gospodarczo-warsztatowego w kwocie 26.465,00 zł oraz wartość gruntu w kwocie 50.950,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości budynku gospodarczo-warsztatowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23%. Do ceny nabycia w/w budynku zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

tj. 34.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

19.09.2016r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

19.09.2016r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 21 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. Chopina 18, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00034793/3 wraz z udziałem w wysokości 9/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 160/31 o powierzchni 0,5831 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00023382/9. Lokal mieszkalny nr 21 zlokalizowany jest na V kondygnacji (IV piętro - ostatnie) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 70 - tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. Lokal mieszkalny nr 21 to mieszkanie środkowe, jednostronne. Układ funkcjonalny przechodni - wejście do kuchni poprzez pokój. W skład powierzchni użytkowej wchodzi jeden pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, razem powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 26,10 m2. Na w/w nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista mieszkania polegająca na dożywotnim i bezpłatnym korzystaniu z całego lokalu.

Nieruchomość w chwili zajęcia stanowiła własność dłużnika: Stasiak Zofia zam. ul. Różyckiego 10, 59-920 Bogatynia.

Obecnym właścicielem nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej na podst. Wyroku Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o nakazaniu przeniesienia własności nieruchomości z dnia 21-01-2014r. sygn.akt IC 1614/13 jest:

Ryszard Józef Kłusek zam. ul. Szmaragdowa 27, 59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32.500,00 zł z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą mieszkania. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 24.375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 3.250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

12.09.2016r. I Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

12-09-2016r. o godz. 13.30

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00043965/6. Lokal mieszkalny nr 33 położony jest na XI kondygnacji, tj. na X piętrze (ostatnim) bloku mieszkalnego wielorodzinnego, wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej i prefabrykowanych elementów betonowych. Jest to mieszkanie środkowe, dwustronne. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest w pełni rozkładowy. W skład powierzchni użytkowej wchodzą trzy pokoje ( w tym jeden pokój z zabudowanym balkonem), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, razem powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi zgodnie z księgą wieczystą 47,90 m2.

Nieruchomość stanowi własność dłużników: Daćko Jerzy i Daćko Emilia zam. ul. Wyspiańskiego 2/33, 59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 90.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 12.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

22.08.2016r. I Licytacja nieruchomości gruntowych

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-08-2016r.

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I

godz.10.30

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Studniskach Dolnych,gmina Sulików posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048967/5.

Nieruchomość gruntową stanowi niezabudowana dz.ewid. nr 428/1 o powierzchni 0,3090 ha. W ewidencji gruntów oznaczona symbolami R IIIb (0,2233 ha), R IV a (0,0857 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7.300,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5.475,00 zł, rękojmia wynosi 730,00 zł.

godz.10.45

2. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzychowicach gmina Zgorzelec posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048481/4.

Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 494/5 o powierzchni 0,3081 ha. Działka leży bezpośrednio przy utwardzonej drodze wewnętrznej (dz. 492), będącej własnością właściciela w/w nieruchomości. Działka położona jest
w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład farmy wiatrowej Jędrzychowice o mocy 26 MW
w zespole parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk. Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są turbiny wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energrtyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV (stacja elektro-energetyczna) oraz infrastruktura przemysłowa, ogrodzenie, oświetlenie. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, chodniki. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 340.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 255.000,00 zł netto, rękojmia wynosi 34.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

godz.11.00

3. Nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi Dolnej, gmina Sulików , posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048635/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 107/1 o powierzchni 0,6867 ha. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład zespołu parków wiatrowych Koźmin ( o mocy 24 MW ) w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny Mała Wieś Dolna i Sulików). Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są elektrownie wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne - Główny Punkt Odbioru 110/20 kV parku wiatrowego Mała Wieś Dolna ( stacja elektroenergetyczna ) oraz infrastruktura przesyłowa, pomieszczenie socjalno-biurowe, ogrodzenie, oświetlenie, szambo. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, place i chodniki o nawierzchni betonowej i bitumicznej. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 738.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 553.500,00 zł netto, rękojmia wynosi 73.800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: Fornax Sp. z o. o. ul. Kukuczki 5/23, 50-570 Wrocław

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.