Get Adobe Flash player

Nieruchomości

22.05.2017r. II Licytacja nieruchomości gruntowych

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc,


że w dniu 22-05-2017r.

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

godz.12.00

1. Nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 23 (KW JG1Z/00024351/0) oraz nr 17/1 (KW JG1Z/00013554/3) i prawa własności budynku warsztatowego z częścią biurową. Dla działek nr 23 i 17/1 prowadzone są dwie odrębne księgi wieczyste, obie działki zabudowane są budynkiem warsztatowym z częścią biurową. Budynek składa się z trzech brył, z czego dwie główne bryły budynku zlokalizowane są na działce nr 23, a jedna bryła budynku na działce nr 17/1. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenia warsztatowe w poziomie parteru o łącznej powierzchni użytkowej 343,80 m2 oraz pomieszczenia biurowe w poziomie piętra o łącznej powierzchni użytkowej 102,70 m2, razem powierzchnia użytkowa budynku wynosi 446,50 m2. Powierzchnia działki nr 23 wynosi 0,0755 ha, działki 17/1 wynosi 0,0150 ha. Łącznie 0,0905 ha. Nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 23 i 17/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Właścicielem działki nr 23 jest Gmina Miejska Zgorzelec. Właścicielem działki nr 17/1 jest Skarb Państwa (Starostwo Powiatowe Zgorzelec).Użytkownikiem wieczystym działki gruntu nr 23 do 25-07-2096 r. oraz działki nr 17/1 do 31-08-2064 r. i właścicielem budynku warsztatowego z częścią biurową jest Gajdecka Sylwia zam. ul. Wysłochów 51a/1414, 30-611 Kraków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 258.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 172.000,00 zł netto, rękojmia wynosi 25.800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

godz.12.30

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. ul. Łużyckiej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00046292/8.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 16/3 o powierzchni 0,0420 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Właścicielem nieruchomości jest jest Gajdecka Sylwia zam. ul. Wysłochów 51a/1414, 30-611 Kraków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 17.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 11.333,33 zł netto, rękojmia wynosi 1.700,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia 19-05-2017r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

22.05.2017r. II Licytacja lokalu mieszkalnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22-05-2017r. o godz. 10.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

 

 

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 8, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00035590/7 wraz z udziałem w wysokości 150/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 79 o powierzchni 0,0409 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00010556/6.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na II kondygnacji tj. na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wzniesionego w 3 ćw. XIX wieku, w technologii konstrukcji ryglowej. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W skład nieruchomości lokalowej wchodzi jeden pokój i kuchnia, o łącznej powierzchni użytkowej
25,00 m2.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Baumgart Paweł zam. ul. 1-go Maja 8/2, 59-920 Bogatynia

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 39.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 26.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 3.900,00 zł najpóźniej do dnia 19-05-2017r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

08.05.2017r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

08-05-2017r. o godz. 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 3 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Sieniawce przy
ul. Świerczewskiego 14, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00046703/3 wraz z udziałem w wysokości 148/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 144 o powierzchni 924 m kw oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr JG1Z/00031634/0). W skład nieruchomości lokalowej wchodzą 2 pokoje, pomieszczenie przeznaczone na łazienkę, wc na korytarzu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,4 m 2. Budynek, w którym znajduje się lokal ,wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Łukjańska Iwona, Działoszyn 34, 59-920 Bogatynia

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 37.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 27.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 3.700,00 zł nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.