Get Adobe Flash player

Nieruchomości

I licytacja nieruchomości lokalowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

24-11-2014 r. o godz . 11.00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej prawo własności nieruchomości lokalowej , położonej w miejscowości Koźlice 6A , gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelecu nr JG1Z/00050457/4. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach (parter + poddasze) dwurodzinnego budynku mieszkalnego wzniesionego w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Zgodnie z księgą wieczystą w skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i ganek o łącznej pow. użytkowej 56,23 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (z sieci wodociągowej), kanalizacyjną (do szamba bezodpływowego), brak instalacji c.o. - ogrzewanie za pomocą kominka znajdującego się w pokoju na parterze.
Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 274/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 48/3 o pow. 0,1335 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1Z/00004909/1. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Makowski Jerzy zam. Koźlice 6a/2, 59-900 Zgorzelec Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 56.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 42.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

24-11-2014 r. o godz . 10.30

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Koźlice, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelecu o nr JG1Z/00050459/8. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 49/2 o pow. 0,0608 ha, oraz działka gruntu nr 51/1 o pow. 0,1045 ha - przeznaczenie pastwiska trwałe. Przez obszar powierzchni nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna i posadowione są trzy słupy betonowe. Na działce nr 49/2 zlokalizowane są trzy drzewa: kasztanowiec w wieku ok. 80 lat i dwie lipy w wieku ok. 150 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec Nr 264/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec teren na którym położone są wyceniane działki oznaczony jest symbolem studium M- strefa mieszkaniowo-usługowa w obszarze WH - wieś historyczna. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1653 ha.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika Makowski Jerzy zam. Koźlice 6a/2, 59-900 Zgorzelec Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5.701,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 4.275,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 570,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.