Get Adobe Flash player

Nieruchomości

09-02-2015 r. Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

09-02-2015 r. o godz. 12.00

 

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 214 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 6, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Bogatynia, przy ul. Olgi Boznańskiej 11, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00030991/3. Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na I piętrze ( II kondygnacja) wielorodzinnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych. W skład mieszkania wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 66,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 5,20 m2. Ogólny stan techniczny lokalu określono jako średni. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 54/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 86/30 o powierzchni 0,1356 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00024625/2. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Goś Henryk, Goś Mieczysława zam. 59-920 Bogatynia, ul. Olgi Boznańskiej 11/6 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 153.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 114.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 15.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.