Get Adobe Flash player

Nieruchomości

20-07-2015 r. II Licytacja udziału w wysokośc 1/3 nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20-07-2015 r. o godz.12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A    U D Z I A Ł U   W    W Y S O K O Ś C I   1/3

W   N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym położona w miejscowości Krzewina 15, gmina Bogatynia, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00003749/4. Działka gruntu nr 275 o powierzchni 0,1899 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym, jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym, wzniesionym w I połowie XX wieku, w technologii mieszanej-murowanej z cegły i kamienia oraz drewnianej. Układ funkcjonalny części mieszkalnej budynku obejmuje 5 pokoi, kuchnię, toaletę i komunikację, o łącznej powierzchni w poziomie podłogi 106,80 m 2. Wysokość pomieszczeń od 1,72 m do 1,99 m. Od strony północnej budynku mieszkalnego przylega część gospodarcza - dawniej chlewnia, obora, komórki gospodarcze. Wejście na działkę nr 275 odbywa się poprzez działkę nr 276, stanowiącą własność Gminy Bogatynia, położoną między działką nr 275, a drogą powiatową.

Udział podlegający licytacji stanowi własność dłużniczki: Gęgotek Małgorzata Józefa, Krzewina 15, 59-920 Bogatynia.

Udział w wysokości 1/3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 19.667,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 13.111,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1.966,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

25-05-2015r. I Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25-05-2015 r. o godz.13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

niezabudowaną działkę gruntu nr 186, AM-1 o powierzchni 1,56 ha, położoną w miejscowości Kopaczów, gmina Bogatynia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00037224/5. Działka użytkowana rolniczo, przez działkę przechodzi wodociąg główny magistrali oraz linia elektroenergetyczna 20kV z elementami sieci. Dojazd do działki drogą gruntową z drogi o nawierzchni asfaltowej. Wystawa działki o nawierzchni dość płaskiej. Działka składa się z następujących klas użytków: łąki trwałe ŁIII 0,45 ha,

grunty orne RIIIa 0,44 ha, grunty orne RIIIb 0,31 ha, grunty orne RIVa 0,36 ha. Kształt działki regularny, przypominający wydłużony prostokąt. Dla przedmiotowej działki nr 186 jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XLVIII/347/2002 z dnia 05-08-2002 r. Przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RP1, RP2 - tereny gruntów rolnych. Działka położona jest na terenie górniczym Turoszów-Bogatynia1 wszelkie warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego Turoszów-Bogatynia wymagają uzgodnień zgodnie z Rozdziałem VIII uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia. nr XLVIII/347/2002. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Bednarek Grzegorz, Bednarek Magdalena, zam. ul. Główna 51, 59-921 Kopaczów, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 28.873,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 21.654,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.887,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

25-05-2015 r. I Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25-05-2015 r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

niezabudowaną działkę gruntu nr 189, AM-2 o pow. 3,2677 ha, położoną w miejscowości Sieniawka, gmina Bogatynia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr KW JG1Z/00037222/1. Działka jest użytkowana rolniczo. Wystawa działki o nawierzchni dość płaskiej, przy drodze gruntowej o spadku. Działka składa się z następujących klas użytków: pastwiska trwałe PsIII 0,2311 ha, pastwiska trwałe Ps IV 0,5148 ha, grunty orne RIIIb 2,4719 ha, nieużytki N 0,0499 ha. Kształt działki nieregularny. Działka od strony północnej graniczy z działką nr 190. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Urzędu Gminy Bogatynia nr XLVIII/347/2002 z dnia 05 sierpnia 2002 r. przedmiotowa działka oznaczona jest w przeważającej części symbolem MN3.1 - tereny funkcji mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy. Cała działka położona jest w granicy obszarów Turoszów-Bogatynia1, cała działka położona jest w granicy obszarów zagrożonych powodzią, w części działki udokumentowane złoża węgla brunatnego. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Bednarek Grzegorz, Bednarek Magdalena zam. ul. Główna 51, 59-921 Kopaczów, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59.471,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 44.603,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.947,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.