Get Adobe Flash player

Nieruchomości

16-07-2015 r. I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16-07-2015r. o godz. 14.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w miejscowości Bogatynia,

ul. Wyczółkowskiego 27. Lokal położony jest na III (przedostatnim) piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz domofon. Posiada instalację c.o. zasilaną zdalaczynnie. Mieszkanie posiada trzy pokoje - przy czym trzeci pokój został utworzony z korytarza (za zgodą Spółdzielni), poprzez zamurowanie części korytarza i wybicie otworu drzwiowego, do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokalu nr 15. Spółdzielnia pobiera za to pomieszczenie opłaty jak za pozostały metraż mieszkania przyjmując do rozliczenia powierzchnię 8,14 m kw. Powierzchnia lokalu wg. dokumentu: przydział lokalu mieszkalnego nr 16/94 z 15-03-1994 r. wynosi 54,7 m kw. Łącznie z trzecim pokojem powierzchnia , od której spółdzielnia nalicza czynsz wynosi 62,84 m kw. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej. Księga budynkowa: JG1Z/00015565/7.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Kowalska Halina, ul. Wyczółkowskiego 27/15, 59-920 Bogatynia .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 100.500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

27.07.2015 r. I licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27-07-2015r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 4, posiadający założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00030721/0. Lokal mieszkalny
nr 3 zlokalizowany jest na II kondygnacji tj. na I piętrze kamienicy mieszkalno-usługowej w zabudowie zwartej, wzniesionej w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Mieszkanie składa się
z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej wynikającej z księgi wieczystej
34,42 m2. Układ funkcjonalny mieszkania w pełni rozkładowy, jednostronny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, brak instalacji centralnego ogrzewania ( mieszkanie ogrzewane jest tylko za pomocą przenośnych grzejników elektrycznych). Z lokalem związany jest udział w wysokości 468/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 119 o powierzchni 0,0318 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgę wieczystą KW JG1Z/00018087/3. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Kordowski Łukasz, Kordowka Agnieszka zam. ul. Boh. Getta 4/3, 59-900 Zgorzelec w udziale po 1/2 części.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 91.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 68.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 9.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

27.07.2015 r. I Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 27-07-2015 r. o godz. 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w miejscowości Bogatynia
ul. Kossaka 9. Lokal mieszkalny nr 9 położony jest na V kondygnacji (IV piętro - ostatnie), wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. Jest to mieszkanie środkowe, dwustronne. Układ funkcjonalny w pełni rozkładowy. W skład powierzchni użytkowej wchodzą trzy pokoje ( jeden pokój z balkonem), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, razem powierzchnia użytkowa wynosi 60,70 m 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie została urządzona księga wieczysta.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Jachimowicz Urszula, ul. Kossaka 9/9, 59-920 Bogatynia

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 124.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 93.000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20.07.2015 r. I Licytacja lokalu mieszkalnego


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20-07-2015r. o godz. 13.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Bogatyni ul. Zamoyskiego 18c, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00032893/0. W skład mieszkania wchodzą dwa pokoje (powstały z pokoju podzielonego ścianką działową), kuchnia, łazienka i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 37,55 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 6,68 m2. Łączna powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 44,23 m2. Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 504/10000 części ( KW JG1Z/00024402/3).

Nieruchomość stanowi własność dłużników: Szaferska Mariola, Szaferski Marek zam. ul. Zamoyskiego 18c/1,

59-920 Bogatynia na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 83.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 62.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 8.300 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20.07.2015 r. II Licytacja lokalu mieszkalnego


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20-07-2015 r. o godz 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

D R U G A      L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 6, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Bogatynia, przy ul. Olgi Boznańskiej 11, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00030991/3. Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na I piętrze ( II kondygnacja) wielorodzinnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych. W skład mieszkania wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 66,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 5,20 m2. Ogólny stan techniczny lokalu określono jako średni. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 54/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 86/30 o powierzchni 0,1356 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00024625/2. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Goś Henryk, Goś Mieczysława zam. 59-920 Bogatynia, ul. Olgi Boznańskiej 11/6 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 153.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 102.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej artykułów…