Get Adobe Flash player

Nieruchomości

05.02.2018r. I Licytacja lokalu mieszkalnego


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpcw związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

05-02-2018r. o godz. 13.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 9 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 11, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00036675/4, wraz z udziałem w wysokości 100/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 36/31 o powierzchni 0,1023 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00016528/3

Lokal mieszkalny nr 9 położony jest na IV kondygnacji (tj. na poddaszu) czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego skrajnego w zabudowie zwartej, wzniesionego w latach 20-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę, przedpokój i kotłownię o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej według księgi wieczystej 49,30 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Węglińcu Nr 308/XLII/10 z dnia 17 września 2010r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to także strefa B ochrony konserwatorskiej, a budynek 11 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Zimnicki Janusz, ul. Karola Wojtyły 11/9, 59-940 Węgliniec .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 48.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6.500,00 zł najpóźniej do dnia 02-02-2018r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

12.02.2018r. I Licytacja budynku usługowo-handlowego

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12-02-2018r. o godz. 11.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Zawidów, ul. Wilcza 1A, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00020062/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka nr 289/2 o powierzchni
0,2411 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym. Układ funkcjonalny budynku obejmuje salę sprzedaży oraz zaplecze magazynowe, sanitarne i biurowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 628,20 m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 708,00 m2 a kubatura 2 998,00 m3.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Użytkownikiem wieczystym działki gruntu i właścicielem budynku jest Naplocha Kazimierz zam. ul. Lubańska 39/12, 59-900 Zgorzelec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 662.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 496.500,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 66.200,00 zł najpóźniej do dnia 09.02.2018r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

12.02.2018r. I Licytacja nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

12-02-2018r.

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

12.30

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kopaczowie, działki ewidencyjne nr 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00037516/9. Działki nr 48/8 o powierzchni 819 m2 i 48/9 o powierzchni 879 m2 położone są bezpośrednio przy drodze publicznej (działka nr 232/1), utwardzonej kostką betonową. Działka nr 48/12 o powierzchni 1 364 m2 stanowi drogę dojazdową do pozostałych działek tj. 48/10 o powierzchni 2 500 m2, 48/11 o powierzchni
2 500 m2 i nr 48/14 o powierzchni 12 591 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 20 653 m2. Zgodnie z mpzp skrajem działek nr 48/8 i 48/9 przebiega linia elektroenergetyczna 20kV z elementami sieci, a na skraju działki nr 48/8 oraz wzdłuż granicy działek z główną drogą posadowione są trzy słupy betonowe.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 361.134,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 270.850,50 zł, rękojmia wynosi 36.113,40 zł.

13.00

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kopaczowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00037223/8. Nieruchomość gruntową stanowi działka nr 183/5 o powierzchni 0,40 ha. Zgodnie z mpzp przez nieruchomość przebiega wodociąg główny (magistralny istniejący) - symbol wm.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 55.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 41.400,00 zł, rękojmia wynosi 5.520,00 zł.

13.30

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieniawce, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00046090/2. Nieruchomość gruntową stanowi działka nr 194/2 o powierzchni 0,1600 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2.787,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 2.090,25 zł, rękojmia wynosi 278,70 zł.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużników: Bednarek Grzegorz, Bednarek Magdalena zam. ul. Główna 51,
59-921 Kopaczów, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia 09-02-2018r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.