Get Adobe Flash player

Nieruchomości

07.09.2015 r. II Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

07-09-2015r. o godz.12.30


w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji inwestycji o łącznej powierzchni 0,2204 ha, składającej się z dwóch działek o nr ewidencyjnych: 24/1 o powierzchni 0,0153 ha oraz 24/2 o powierzchni 0,2051 ha.

Nieruchomość położona jest w Bogatyni, na skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Jana Kilińskiego 1, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00006119/0.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych oraz dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na działce nr 24/2 zlokalizowane są dwa budynki w trakcie realizacji (cztero
i dwukondygnacyjny) o łącznej powierzchni zabudowy 200,00 m2 oraz pozostałości zabudowań gospodarczych
o powierzchni zabudowy 273,00 m2. Łączna powierzchnia zabudowy określona na podstawie mapy ewidencyjnej wynosi 473 m2. Dla potrzeb podatku od nieruchomości zadeklarowana została powierzchnia użytkowa mieszkalna 197,34 m2. Brak dokumentacji projektowo - budowlanej dla w/w budynków. Przeznaczenie działek: podstawowe
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszczalne - usługi publiczne i komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń urządzona. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru miasta Bogatynia wpisanego do rejestru zabytków, a także w granicach terenu
i obszaru górniczego Turoszów-Bogatynia oraz w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika PW Target Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 59-920 Bogatynia.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121.882,00 zł netto:

- wartość niezabudowanej działki nr 24/1 wynosi 6.105,00 zł.

- wartość niezabudowanej działki nr 24/2 wynosi 81.835,00 zł.

- wartość części składowych (nieukończone budynki) wynosi 33.942,00 zł.

Sprzedaż działki nr 24/1 podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Działka nr 24/2 oraz części składowe są zwolnione z podatku VAT.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 81.254,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.12.188,20 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

07.09.2015 r. II Licytacja nieruchomości gruntowej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

07-09-2015 r. o godz.12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Koźlice, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o nr JG1Z/00050459/8. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 49/2 o pow. 0,0608 ha oraz działka gruntu nr 51/1 o pow. 0,1045 ha - przeznaczenie pastwiska trwałe. Przez obszar powierzchni nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna i posadowione są trzy słupy betonowe. Na działce nr 49/2 zlokalizowane są trzy drzewa: kasztanowiec w wieku ok. 80 lat i dwie lipy w wieku ok. 150 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec Nr 264/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec teren na którym położone są wyceniane działki oznaczony jest symbolem studium M- strefa mieszkaniowo-usługowa w obszarze WH - wieś historyczna. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1653 ha.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika Makowski Jerzy zam. Koźlice 6a/2, 59-900 Zgorzelec

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5.701,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3.800,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 570,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.