Get Adobe Flash player

postheadericon Nieruchomości

postheadericon 28.04.2014r. DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

28.04.2014r. o godz. 12:00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:


D R U G A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I


stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem biurowo - produkcyjnym położoną w miejscowości Łagów, ul. Górna 63, (gmina Zgorzelec), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019032/0. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Serwis Refractories Kochan i Harłukiewicz Spółka Jawna ul. Łużycka 37/A 59-900 Zgorzelec. Nieruchomość znajduje się na działce ewidencyjnej 969 o pow. 0,5300 ha, zabudowana jest budynkiem biurowo-produkcyjnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 496,53 m2, powierzchni użytkowej 781,20 m2 oraz o kubaturze 3277,07 m2. Parter budynku przeznaczony na cele produkcji pomocniczej (411,00 m2), a poddasze na cele socjalno-biurowe (370,20 m2). Budynek przebudowany i zmodernizowany w latach 2009 - 2012 r. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej, okablowania strukturalnego serwerowni, ochronno-zabezpieczających w zakresie czujników dymowych, centralnego ogrzewania w postaci dwóch niezależnych kotłowni gazowych. Na dzień sporządzenia wyceny nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.175.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 783.333,33 zł. Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 117.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.